Result Azaad Nagar

CBSE Results

Delhi Public School Azaad Nagar

Delhi Public School Azaad Nagar has always proved its academic excellence through its stupendous results. The CBSE Class XII & Class X Board Examinations are a testimony of the dedication of the students, staff and management with 100% results in the academic session 2020-2021.

Class - XII CBSE Results 2020-21

GAJENDRA AGARWAL

DPS AZAAD NAGAR

SHERYA CHANDRA

DPS AZAAD NAGAR

NANDINI MEHROTRA

DPS AZAAD NAGAR

RISHIKA KASAUNDHAN

DPS AZAAD NAGAR

SHUBHANGI MAHESHWARI

DPS AZAAD NAGAR

PRERAK KHANDELWAL

DPS AZAAD NAGAR

SONA PODDAR

DPS AZAAD NAGAR

ANUSHKA CHAUDHARY

DPS AZAAD NAGAR

SAUMYA GUPTA

DPS AZAAD NAGAR

GURJAS SINGH

DPS AZAAD NAGAR

ARSHVEEN KAUR

DPS AZAAD NAGAR

DISHA NIGAM

DPS AZAAD NAGAR

S.No. STUDENT NAME %   S.No. STUDENT NAME %   S.No. STUDENT NAME %
1 GAJENDRA AGARWAL 99.6   2 SHREYA CHANDRA 99.6   3 NANDINI MEHROTRA 99.2
4 RISHIKA KASAUNDHAN 99   5 SHUBHANGI MAHESHWARI 98.8   6 PRERAK KHANDELWAL 98.8
7 SONA PODDAR 98.4   8 ANUSHKA CHAUDHARY 98.2   9 SAUMYA GUPTA 98
10 GURJAS SINGH 98   11 ARSHVEEN KAUR 98   12 DISHA NIGAM 98
13 ADITI AGARWAL 97.8   14 SMRITI GUPTA 97.6   15 AKSHAT SHUKLA 97.4
16 ADITYA SRIVASTAVA 97   17 MUSKAN CHAWLA 96.8   18 HARSH PATEL 96.6
19 POOJA DEB 96.6   20 ANUSHREE VYAS 96.6   21 NAINCY YADAV 96.6
22 ABHINAV MISHRA 96.4   23 AKHIL RAJPUT 96.4   24 MUSKAN GAUR 96.4
25 AVI NIGAM 96.4   26 STUTI LAMBA 96.4   27 ANANYA ANAND 96.4
28 JASNOOR KAUR BHATIA 96.4   29 SHREYA VERMA 96.2   30 MOHAMMAD NABEEL KHAN 96.2
31 SIMRAN GANDHI 96.2   32 VARTIKA YADAV 96.2   33 HARSH PANDEY 96.2
34 ANJALI KHEMKA 96.2   35 TANYA YADAV 96.2   36 DHRUV DIXIT 96.2
37 ANANYA RAJOURIA 96.2   38 ISHIKA KUMARI 96.2   39 KASHISH SHIVHARE 96.2
40 NAVYANJALI BAJAJ 96.2   41 SIDHANT KUMAR 96.2   42 HARSH VARDHAN SINGH 96
43 KEERATRAJ SINGH 96   44 TANMAY SABHARWAL 96   45 KAMAKSHA PANDEY 96
46 SAANVI LUTHRA 96   47 SHAURYA PRAKASH 96   48 NIKUNJ AGARWAL 96
49 AAFREEN NASIR 96   50 AYUSHI BAJPAI 96   51 ANANYA SHAKYA 96
52 CHAHAT ARORA 96   53 CHAHAT DIXIT 96   54 SIYA CHICKER 96
55 ARYAN TRIPATHI 95.8   56 DEVANG TRIPATHI 95.8   57 GAURI SAXENA 95.8
58 TANMAY PURWAR 95.8   59 YAGGYA CHOPRA 95.8   60 HAMZA PARWEZ 95.8
61 EESHAN PATEL 95.8   62 PRATEEK RAJPUT 95.8   63 ANANYA JAGGI 95.8
64 GURJYOT SINGH SALUJA 95.8   65 SURYANSHI DWIVEDI 95.8   66 ASTHA SUNIL SHUKLA 95.6
67 AMARTYA PANDEY 95.6   68 BILAL AHMAD 95.6   69 DISHA MUKHOPADHYAY 95.6
70 VIBHAV GUPTA 95.6   71 VEDIKA KHANNA 95.6   72 SHREYA GUPTA 95.6
73 ARYAN TIWARI 95.6   74 ADYA SHUKLA 95.4   75 VISHAL SRIVASTAVA 95.4
76 AMARI PANDEY 95.4   77 HIMANSHU 95.4   78 ADITYA BAJAJ 95.4
79 KRISHNA MOHAN TRIPATHI 95.4   80 SUYASH GUPTA 95.4   81 UTKARSH RAJPUT 95.4
82 PALAK MITTAL 95.4   83 VANSHIKA NAVLANI 95.4   84 MADHAV CHADHA 95.4
85 SHREYA AGARWAL 95.4   86 SANKALP SRIVASTAVA 95.2   87 DHRUV NANDA 95.2
88 ANSH JAISWAL 95.2   89 KULPREET KAUR GROVER 95.2   90 MANHAR KAUR 95.2
91 DIVYANSH SINGH 95   92 KRISHNA BHATIA 95   93 PRATHAM MITTAL 95
94 RITIK GUPTA 95   95 MADHAV GOYAL 95   96 SHIVASTU SHRIVASTAVA 95
97 DIVYAM KATIYAR 94.6   98 NANDINI BAJPAI 94.6   99 RISHABH KATIYAR 94.6
100 TEJAS TIWARI 94.6   101 SHIVANGI SHUKLA 94.4   102 VARTIKA GUPTA 94.4
103 TANISHTHA DIXIT 94.4   104 SANSKRITI SHRIVASTAVA 94.2   105 PRATHAM SINGH 94
106 KRITIKA RASTOGI 94   107 VRISHTI KHANDELWAL 94   108 PRASHANT YADAV 93.8
109 REHAN AHMED 93.8   110 KHANAK MISHRA 93.6   111 VANSH BHARGAVA 93
112 ANTARA BISWAS 92.8   113 TAVNEET KAUR THUKRAL 92.6   114 SRISHTI LAKHMANI 92.6
115 ARNAV BAJPAI 92.4   116 BRAHMA SATYARTHI 92.4   117 PRANJAL UMRAO 92.4
118 SHUBHANGI KHATRI 92.4   119 VEDIKA SINGH 92.2   120 AYUSH CHATURVEDI 92
121 NAVEEN SHARMA 92   122 SHRESTH KATIYAR 91.6   123 SWASTIKA SINGH 91.6
124 KUMAR VINAYAK 91.4   125 SALONI YADAV 91.4   126 SHIVANSH JAISWAL 91.2
127 KHADIJA AZIZ 91.2   128 ARYAN SINGH 91   129 AVANTIKA BARNWAL 91
130 KASHISH AGARWAL 91   131 OM NARAYAN GUPTA 90.8   132 ISHAAN MOHAN MATHUR 90.6
133 SALONI GUPTA 90.6   134 SHAURYA GUPTA 90.6   135 AVANI BARNWAL 90.6
136 DEVANSHI MATHUR 90.6   137 ANSHIKA VERMA 90.2   138 VRINDA RASTOGI 90.2
139 PRASHANT CHAKRAWARTI 90.2   140 SRIKKONI BASU 90
S.No. STUDENT NAME %   S.No. STUDENT NAME %
1 GAJENDRA AGARWAL 99.6   2 SHREYA CHANDRA 99.6
3 NANDINI MEHROTRA 99.2   4 RISHIKA KASAUNDHAN 99
5 SHUBHANGI MAHESHWARI 98.8   6 PRERAK KHANDELWAL 98.8
7 SONA PODDAR 98.4   8 ANUSHKA CHAUDHARY 98.2
9 SAUMYA GUPTA 98   10 GURJAS SINGH 98
11 ARSHVEEN KAUR 98   12 DISHA NIGAM 98
13 ADITI AGARWAL 97.8   14 SMRITI GUPTA 97.6
15 AKSHAT SHUKLA 97.4   16 ADITYA SRIVASTAVA 97
17 MUSKAN CHAWLA 96.8   18 HARSH PATEL 96.6
19 POOJA DEB 96.6   20 ANUSHREE VYAS 96.6
21 NAINCY YADAV 96.6   22 ABHINAV MISHRA 96.4
23 AKHIL RAJPUT 96.4   24 MUSKAN GAUR 96.4
25 AVI NIGAM 96.4   26 STUTI LAMBA 96.4
27 ANANYA ANAND 96.4   28 JASNOOR KAUR BHATIA 96.4
29 SHREYA VERMA 96.2   30 MOHAMMAD NABEEL KHAN 96.2
31 SIMRAN GANDHI 96.2   32 VARTIKA YADAV 96.2
33 HARSH PANDEY 96.2   34 ANJALI KHEMKA 96.2
35 TANYA YADAV 96.2   36 DHRUV DIXIT 96.2
37 ANANYA RAJOURIA 96.2   38 ISHIKA KUMARI 96.2
39 KASHISH SHIVHARE 96.2   40 NAVYANJALI BAJAJ 96.2
41 SIDHANT KUMAR 96.2   42 HARSH VARDHAN SINGH 96
43 KEERATRAJ SINGH 96   44 TANMAY SABHARWAL 96
45 KAMAKSHA PANDEY 96   46 SAANVI LUTHRA 96
47 SHAURYA PRAKASH 96   48 NIKUNJ AGARWAL 96
49 AAFREEN NASIR 96   50 AYUSHI BAJPAI 96
51 ANANYA SHAKYA 96   52 CHAHAT ARORA 96
53 CHAHAT DIXIT 96   54 SIYA CHICKER 96
55 ARYAN TRIPATHI 95.8   56 DEVANG TRIPATHI 95.8
57 GAURI SAXENA 95.8   58 TANMAY PURWAR 95.8
59 YAGGYA CHOPRA 95.8   60 HAMZA PARWEZ 95.8
61 EESHAN PATEL 95.8   62 PRATEEK RAJPUT 95.8
63 ANANYA JAGGI 95.8   64 GURJYOT SINGH SALUJA 95.8
65 SURYANSHI DWIVEDI 95.8   66 ASTHA SUNIL SHUKLA 95.6
67 AMARTYA PANDEY 95.6   68 BILAL AHMAD 95.6
69 DISHA MUKHOPADHYAY 95.6   70 VIBHAV GUPTA 95.6
71 VEDIKA KHANNA 95.6   72 SHREYA GUPTA 95.6
73 ARYAN TIWARI 95.6   74 ADYA SHUKLA 95.4
75 VISHAL SRIVASTAVA 95.4   76 AMARI PANDEY 95.4
77 HIMANSHU 95.4   78 ADITYA BAJAJ 95.4
79 KRISHNA MOHAN TRIPATHI 95.4   80 SUYASH GUPTA 95.4
81 UTKARSH RAJPUT 95.4   82 PALAK MITTAL 95.4
83 VANSHIKA NAVLANI 95.4   84 MADHAV CHADHA 95.4
85 SHREYA AGARWAL 95.4   86 SANKALP SRIVASTAVA 95.2
87 DHRUV NANDA 95.2   88 ANSH JAISWAL 95.2
89 KULPREET KAUR GROVER 95.2   90 MANHAR KAUR 95.2
91 DIVYANSH SINGH 95   92 KRISHNA BHATIA 95
93 PRATHAM MITTAL 95   94 RITIK GUPTA 95
95 MADHAV GOYAL 95   96 SHIVASTU SHRIVASTAVA 95
97 DIVYAM KATIYAR 94.6   98 NANDINI BAJPAI 94.6
99 RISHABH KATIYAR 94.6   100 TEJAS TIWARI 94.6
101 SHIVANGI SHUKLA 94.4   102 VARTIKA GUPTA 94.4
103 TANISHTHA DIXIT 94.4   104 SANSKRITI SHRIVASTAVA 94.2
105 PRATHAM SINGH 94   106 KRITIKA RASTOGI 94
107 VRISHTI KHANDELWAL 94   108 PRASHANT YADAV 93.8
109 REHAN AHMED 93.8   110 KHANAK MISHRA 93.6
111 VANSH BHARGAVA 93   112 ANTARA BISWAS 92.8
113 TAVNEET KAUR THUKRAL 92.6   114 SRISHTI LAKHMANI 92.6
115 ARNAV BAJPAI 92.4   116 BRAHMA SATYARTHI 92.4
117 PRANJAL UMRAO 92.4   118 SHUBHANGI KHATRI 92.4
119 VEDIKA SINGH 92.2   120 AYUSH CHATURVEDI 92
121 NAVEEN SHARMA 92   122 SHRESTH KATIYAR 91.6
123 SWASTIKA SINGH 91.6   124 KUMAR VINAYAK 91.4
125 SALONI YADAV 91.4   126 SHIVANSH JAISWAL 91.2
127 KHADIJA AZIZ 91.2   128 ARYAN SINGH 91
129 AVANTIKA BARNWAL 91   130 KASHISH AGARWAL 91
131 OM NARAYAN GUPTA 90.8   132 ISHAAN MOHAN MATHUR 90.6
133 SALONI GUPTA 90.6   134 SHAURYA GUPTA 90.6
135 AVANI BARNWAL 90.6   136 DEVANSHI MATHUR 90.6
137 ANSHIKA VERMA 90.2   138 VRINDA RASTOGI 90.2
139 PRASHANT CHAKRAWARTI 90.2   140 SRIKKONI BASU 90
S.No. STUDENT NAME %
1 GAJENDRA AGARWAL 99.6
2 SHREYA CHANDRA 99.6
3 NANDINI MEHROTRA 99.2
4 RISHIKA KASAUNDHAN 99
5 SHUBHANGI MAHESHWARI 98.8
6 PRERAK KHANDELWAL 98.8
7 SONA PODDAR 98.4
8 ANUSHKA CHAUDHARY 98.2
9 SAUMYA GUPTA 98
10 GURJAS SINGH 98
11 ARSHVEEN KAUR 98
12 DISHA NIGAM 98
13 ADITI AGARWAL 97.8
14 SMRITI GUPTA 97.6
15 AKSHAT SHUKLA 97.4
16 ADITYA SRIVASTAVA 97
17 MUSKAN CHAWLA 96.8
18 HARSH PATEL 96.6
19 POOJA DEB 96.6
20 ANUSHREE VYAS 96.6
21 NAINCY YADAV 96.6
22 ABHINAV MISHRA 96.4
23 AKHIL RAJPUT 96.4
24 MUSKAN GAUR 96.4
25 AVI NIGAM 96.4
26 STUTI LAMBA 96.4
27 ANANYA ANAND 96.4
28 JASNOOR KAUR BHATIA 96.4
29 SHREYA VERMA 96.2
30 MOHAMMAD NABEEL KHAN 96.2
31 SIMRAN GANDHI 96.2
32 VARTIKA YADAV 96.2
33 HARSH PANDEY 96.2
34 ANJALI KHEMKA 96.2
35 TANYA YADAV 96.2
36 DHRUV DIXIT 96.2
37 ANANYA RAJOURIA 96.2
38 ISHIKA KUMARI 96.2
39 KASHISH SHIVHARE 96.2
40 NAVYANJALI BAJAJ 96.2
41 SIDHANT KUMAR 96.2
42 HARSH VARDHAN SINGH 96
43 KEERATRAJ SINGH 96
44 TANMAY SABHARWAL 96
45 KAMAKSHA PANDEY 96
46 SAANVI LUTHRA 96
47 SHAURYA PRAKASH 96
48 NIKUNJ AGARWAL 96
49 AAFREEN NASIR 96
50 AYUSHI BAJPAI 96
51 ANANYA SHAKYA 96
52 CHAHAT ARORA 96
53 CHAHAT DIXIT 96
54 SIYA CHICKER 96
55 ARYAN TRIPATHI 95.8
56 DEVANG TRIPATHI 95.8
57 GAURI SAXENA 95.8
58 TANMAY PURWAR 95.8
59 YAGGYA CHOPRA 95.8
60 HAMZA PARWEZ 95.8
61 EESHAN PATEL 95.8
62 PRATEEK RAJPUT 95.8
63 ANANYA JAGGI 95.8
64 GURJYOT SINGH SALUJA 95.8
65 SURYANSHI DWIVEDI 95.8
66 ASTHA SUNIL SHUKLA 95.6
67 AMARTYA PANDEY 95.6
68 BILAL AHMAD 95.6
69 DISHA MUKHOPADHYAY 95.6
70 VIBHAV GUPTA 95.6
71 VEDIKA KHANNA 95.6
72 SHREYA GUPTA 95.6
73 ARYAN TIWARI 95.6
74 ADYA SHUKLA 95.4
75 VISHAL SRIVASTAVA 95.4
76 AMARI PANDEY 95.4
77 HIMANSHU 95.4
78 ADITYA BAJAJ 95.4
79 KRISHNA MOHAN TRIPATHI 95.4
80 SUYASH GUPTA 95.4
81 UTKARSH RAJPUT 95.4
82 PALAK MITTAL 95.4
83 VANSHIKA NAVLANI 95.4
84 MADHAV CHADHA 95.4
85 SHREYA AGARWAL 95.4
86 SANKALP SRIVASTAVA 95.2
87 DHRUV NANDA 95.2
88 ANSH JAISWAL 95.2
89 KULPREET KAUR GROVER 95.2
90 MANHAR KAUR 95.2
91 DIVYANSH SINGH 95
92 KRISHNA BHATIA 95
93 PRATHAM MITTAL 95
94 RITIK GUPTA 95
95 MADHAV GOYAL 95
96 SHIVASTU SHRIVASTAVA 95
97 DIVYAM KATIYAR 94.6
98 NANDINI BAJPAI 94.6
99 RISHABH KATIYAR 94.6
100 TEJAS TIWARI 94.6
101 SHIVANGI SHUKLA 94.4
102 VARTIKA GUPTA 94.4
103 TANISHTHA DIXIT 94.4
104 SANSKRITI SHRIVASTAVA 94.2
105 PRATHAM SINGH 94
106 KRITIKA RASTOGI 94
107 VRISHTI KHANDELWAL 94
108 PRASHANT YADAV 93.8
109 REHAN AHMED 93.8
110 KHANAK MISHRA 93.6
111 VANSH BHARGAVA 93
112 ANTARA BISWAS 92.8
113 TAVNEET KAUR THUKRAL 92.6
114 SRISHTI LAKHMANI 92.6
115 ARNAV BAJPAI 92.4
116 BRAHMA SATYARTHI 92.4
117 PRANJAL UMRAO 92.4
118 SHUBHANGI KHATRI 92.4
119 VEDIKA SINGH 92.2
120 AYUSH CHATURVEDI 92
121 NAVEEN SHARMA 92
122 SHRESTH KATIYAR 91.6
123 SWASTIKA SINGH 91.6
124 KUMAR VINAYAK 91.4
125 SALONI YADAV 91.4
126 SHIVANSH JAISWAL 91.2
127 KHADIJA AZIZ 91.2
128 ARYAN SINGH 91
129 AVANTIKA BARNWAL 91
130 KASHISH AGARWAL 91
131 OM NARAYAN GUPTA 90.8
132 ISHAAN MOHAN MATHUR 90.6
133 SALONI GUPTA 90.6
134 SHAURYA GUPTA 90.6
135 AVANI BARNWAL 90.6
136 DEVANSHI MATHUR 90.6
137 ANSHIKA VERMA 90.2
138 VRINDA RASTOGI 90.2
139 PRASHANT CHAKRAWARTI 90.2
140 SRIKKONI BASU 90

Class - X CBSE Results 2020-21

ANUSHKA SINGH

DPS AZAAD NAGAR

PRATEEK MITRA

DPS AZAAD NAGAR

AARYAN SINGHANI

DPS AZAAD NAGAR

HARSH JHA

DPS AZAAD NAGAR

PRAYATSHU MISRA

DPS AZAAD NAGAR

SHRESTH YADAV

DPS AZAAD NAGAR

PRAYATSHU MISRA

DPS AZAAD NAGAR

SHRESTH YADAV

DPS AZAAD NAGAR

S.No. STUDENT NAME %
1 ANUSHKA SINGH 98.4
2 PRATEEK MITRA 98.4
3 AARYAN SINGHANI 98.4
4 HARSH JHA 98.2
5 PRAYATSHU MISRA 98
6 SHRESTH YADAV 98
7 ARIHANT SRIVASTAVA 97.8
8 PRIYANSHU MAHESHWARI 97.6
9 ARISTAA SINGH 97.6
10 JAPGUN BHATIA 97.6
11 ANOUSHKA DUTTA 97.6
12 SHRUTII SINGH 97.2
13 NARAYANI SINGH 97
14 ABHAY CHANDRA 97
15 ESHA JOSHI 96.8
16 GARV RAHEJA 96.8
17 AANA MOHANTY 96.8
18 ASTHA GUPTA 96.8
19 SAKSHI SHUKLA 96.6
20 ISHU RASTOGI 96.6
21 ARUSH CHAUDHARY 96.4
22 ADITI DUBEY 96.4
23 ANANYA JHA 96.4
24 KASHISH BAJAJ 96.2
25 HARSHIT SHARMA 96.2
26 CHINMAY BARIK 96.2
27 YASH RAGHAV 96.2
28 PRIYANSH PATNI 96.2
29 VEDANT SHARMA 96
30 ARNAV GUPTA 96
31 RIDHIMA SINGH 96
32 RIDDHIKA PANDEY 96
33 SHIVAM DENGLA 96
34 VAIBHAV KAPOOR 96
35 VAISHNAVI GUPTA 95.8
36 PRIYALI BADAL 95.6
37 KANISHQA MISRA 95.6
38 ARUSHI SACHAN 95.6
39 PRATUSHYA BAJPAI 95.6
40 KUSHAL BANSAL 95.6
41 YASHSWANI SONI 95.4
42 STUTI MEHROTRA 95.4
43 SUHANI CHATURVEDI 95.4
44 VALLABH DEV MISRA 95.4
45 SHIVANSH BHAGAT 95.4
46 SUKRATI PANDEY 95.4
47 ANITEJ GUPTA 95.2
48 SAROSH HAYAT 95.2
49 ISHITAA GUPTA 95
50 SANIYA SHAKIR 95
51 ANANYAA MISHRA 95
52 DIVYANSH KESARWANI 94.8
53 SAUMYA SINGH 94.8
54 GAURANSHI AGARWAL 94.8
55 CHESTA SADHWANI 94.8
56 SHREYAS TOMAR 94.8
57 ABHINAV SRIVASTAVA 94.6
58 VISHRUT SACHAN 94.6
59 ARYAN JAIN 94.6
60 KUSHAGRA GUPTA 94.4
61 ANCHIT SAXENA 94.4
62 SHREYAS KUMAR SINGH 94.4
63 UTKARSH VERMA 94.4
64 AAKARSHAK DIWAKAR 94.4
65 ANANT KUMAR 94.4
66 AASIR AFZAL 94.2
67 SARTHAK SINGH 94.2
68 SHUBHAM NIGAM 94.2
69 ANGEL ARORA 94.2
70 AADITYA BANSAL 94.2
71 SHIVAM GUPTA 94.2
72 YASHWARDHAN SINGH 94.2
73 JAGVEER SINGH 94
74 SHRETA MISHRA 94
75 ANSH PATEL 94
76 DEVANSH YADAV 94
77 KAUSTUBH SINGH KUSHWAHA 94
78 KARTIKEY RAJBHAR 94
79 AASHIKA PAL 93.8
80 ARYAN SACHDEVA 93.8
81 MOHAMMAD AYAN SIDDIQUI 93.8
82 ARSH ARORA 93.8
83 YASHASVI KUSHWAHA 93.8
84 SHRESTH SHUKLA 93.8
85 YUYUTS VIKRAM DWIVEDI 93.8
86 ANUSHKA SAXENA 93.6
87 KARTIKEYA TRIPATHI 93.6
88 PIYUSH CHAUBEY 93.4
89 ABHISHEK SINGH GAUTAM 93.4
90 GARIMA SINGH 93.4
91 RADHIKA GUPTA 93.4
92 SHREEJA SAINI 93.4
93 RADHIKA AGARWAL 93.4
94 ESHIKA TRIPATHI 93.4
95 ANMOL SHUKLA 93.4
96 SURBHI VIJ 93.2
97 VANSHIKA SEWANI 93.2
98 NIMRAT KAUR 93.2
99 KRISHA AHUJA 93.2
100 ADHIRAJ SINGH 93
101 HONEY HARSHIT SRIVASTAVA 93
102 DEVPRIYA GUPTA 93
103 PAREEKSHIT SINGH 92.8
104 HEER TEKWANI 92.8
105 ASHUTOSH BAJPAI 92.6
106 ISHAAN AWASTHI 92.6
107 LEO STEPHEN MADURI 92.6
108 MANYA SAXENA 92.6
109 ABHINAY PRATAP SINGH 92.6
110 ARPITA YADAV 92.4
111 APOORV LAMBA 92.2
112 SATWIK BALI 92
113 JAHANVI TAYAL 92
114 AKASH PANDEY 91.8
115 BHAVESH VERMA 91.8
116 ARYAN CHANDRA 91.6
117 MOHAMMAD ADNAN 91.6
118 LAKSHYA BAJPAI 91.6
119 PRANAY BAJPAI 91.6
120 JASNAM SINGH 91.4
121 SURYANSH CHADHA 91.4
122 URVI UPPAL 91.2
123 PURVI CHAUHAN 91.2
124 KANHA SHUKLA 91.2
125 SANSKRITI GUPTA 91
126 DEVANG TANDON 91
127 PRANAV KHARWADKAR 91
128 AMULYA MOHAN 91
129 OM CHAWLA 90.8
130 YASH KANAWJIA 90.8
131 JAGRAT AHUJA 90.8
132 TANISHQ SAMTANI 90.6
133 VAISHALI NANDA 90.6
134 AFFAN KHAN ZAHIDI 90.6
135 SHAAN YADAV 90.6
136 ROUNAK SHARMA 90.4
137 ARYAN PANDEY 90.4
138 ANADI KRISHNA DIXIT 90
139 AARISH AFZAL 90
140 MANYA KALRA 90
S.No. STUDENT NAME %   S.No. STUDENT NAME %
1 ANUSHKA SINGH 98.4   2 PRATEEK MITRA 98.4
3 AARYAN SINGHANI 98.4   4 HARSH JHA 98.2
5 PRAYATSHU MISRA 98   6 SHRESTH YADAV 98
7 ARIHANT SRIVASTAVA 97.8   8 PRIYANSHU MAHESHWARI 97.6
9 ARISTAA SINGH 97.6   10 JAPGUN BHATIA 97.6
11 ANOUSHKA DUTTA 97.6   12 SHRUTII SINGH 97.2
13 NARAYANI SINGH 97   14 ABHAY CHANDRA 97
15 ESHA JOSHI 96.8   16 GARV RAHEJA 96.8
17 AANA MOHANTY 96.8   18 ASTHA GUPTA 96.8
19 SAKSHI SHUKLA 96.6   20 ISHU RASTOGI 96.6
21 ARUSH CHAUDHARY 96.4   22 ADITI DUBEY 96.4
23 ANANYA JHA 96.4   24 KASHISH BAJAJ 96.2
25 HARSHIT SHARMA 96.2   26 CHINMAY BARIK 96.2
27 YASH RAGHAV 96.2   28 PRIYANSH PATNI 96.2
29 VEDANT SHARMA 96   30 ARNAV GUPTA 96
31 RIDHIMA SINGH 96   32 RIDDHIKA PANDEY 96
33 SHIVAM DENGLA 96   34 VAIBHAV KAPOOR 96
35 VAISHNAVI GUPTA 95.8   36 PRIYALI BADAL 95.6
37 KANISHQA MISRA 95.6   38 ARUSHI SACHAN 95.6
39 PRATUSHYA BAJPAI 95.6   40 KUSHAL BANSAL 95.6
41 YASHSWANI SONI 95.4   42 STUTI MEHROTRA 95.4
43 SUHANI CHATURVEDI 95.4   44 VALLABH DEV MISRA 95.4
45 SHIVANSH BHAGAT 95.4   46 SUKRATI PANDEY 95.4
47 ANITEJ GUPTA 95.2   48 SAROSH HAYAT 95.2
49 ISHITAA GUPTA 95   50 SANIYA SHAKIR 95
51 ANANYAA MISHRA 95   52 DIVYANSH KESARWANI 94.8
53 SAUMYA SINGH 94.8   54 GAURANSHI AGARWAL 94.8
55 CHESTA SADHWANI 94.8   56 SHREYAS TOMAR 94.8
57 ABHINAV SRIVASTAVA 94.6   58 VISHRUT SACHAN 94.6
59 ARYAN JAIN 94.6   60 KUSHAGRA GUPTA 94.4
61 ANCHIT SAXENA 94.4   62 SHREYAS KUMAR SINGH 94.4
63 UTKARSH VERMA 94.4   64 AAKARSHAK DIWAKAR 94.4
65 ANANT KUMAR 94.4   66 AASIR AFZAL 94.2
67 SARTHAK SINGH 94.2   68 SHUBHAM NIGAM 94.2
69 ANGEL ARORA 94.2   70 AADITYA BANSAL 94.2
71 SHIVAM GUPTA 94.2   72 YASHWARDHAN SINGH 94.2
73 JAGVEER SINGH 94   74 SHRETA MISHRA 94
75 ANSH PATEL 94   76 DEVANSH YADAV 94
77 KAUSTUBH SINGH KUSHWAHA 94   78 KARTIKEY RAJBHAR 94
79 AASHIKA PAL 93.8   80 ARYAN SACHDEVA 93.8
81 MOHAMMAD AYAN SIDDIQUI 93.8   82 ARSH ARORA 93.8
83 YASHASVI KUSHWAHA 93.8   84 SHRESTH SHUKLA 93.8
85 YUYUTS VIKRAM DWIVEDI 93.8   86 ANUSHKA SAXENA 93.6
87 KARTIKEYA TRIPATHI 93.6   88 PIYUSH CHAUBEY 93.4
89 ABHISHEK SINGH GAUTAM 93.4   90 GARIMA SINGH 93.4
91 RADHIKA GUPTA 93.4   92 SHREEJA SAINI 93.4
93 RADHIKA AGARWAL 93.4   94 ESHIKA TRIPATHI 93.4
95 ANMOL SHUKLA 93.4   96 SURBHI VIJ 93.2
97 VANSHIKA SEWANI 93.2   98 NIMRAT KAUR 93.2
99 KRISHA AHUJA 93.2   100 ADHIRAJ SINGH 93
101 HONEY HARSHIT SRIVASTAVA 93   102 DEVPRIYA GUPTA 93
103 PAREEKSHIT SINGH 92.8   104 HEER TEKWANI 92.8
105 ASHUTOSH BAJPAI 92.6   106 ISHAAN AWASTHI 92.6
107 LEO STEPHEN MADURI 92.6   108 MANYA SAXENA 92.6
109 ABHINAY PRATAP SINGH 92.6   110 ARPITA YADAV 92.4
111 APOORV LAMBA 92.2   112 SATWIK BALI 92
113 JAHANVI TAYAL 92   114 AKASH PANDEY 91.8
115 BHAVESH VERMA 91.8   116 ARYAN CHANDRA 91.6
117 MOHAMMAD ADNAN 91.6   118 LAKSHYA BAJPAI 91.6
119 PRANAY BAJPAI 91.6   120 JASNAM SINGH 91.4
121 SURYANSH CHADHA 91.4   122 URVI UPPAL 91.2
123 PURVI CHAUHAN 91.2   124 KANHA SHUKLA 91.2
125 SANSKRITI GUPTA 91   126 DEVANG TANDON 91
127 PRANAV KHARWADKAR 91   128 AMULYA MOHAN 91
129 OM CHAWLA 90.8   130 YASH KANAWJIA 90.8
131 JAGRAT AHUJA 90.8   132 TANISHQ SAMTANI 90.6
133 VAISHALI NANDA 90.6   134 AFFAN KHAN ZAHIDI 90.6
135 SHAAN YADAV 90.6   136 ROUNAK SHARMA 90.4
137 ARYAN PANDEY 90.4   138 ANADI KRISHNA DIXIT 90
139 AARISH AFZAL 90   140 MANYA KALRA 90
S.No. STUDENT NAME %   S.No. STUDENT NAME %   S.No. STUDENT NAME %
1 ANUSHKA SINGH 98.4   2 PRATEEK MITRA 98.4   3 AARYAN SINGHANI 98.4
4 HARSH JHA 98.2   5 PRAYATSHU MISRA 98   6 SHRESTH YADAV 98
7 ARIHANT SRIVASTAVA 97.8   8 PRIYANSHU MAHESHWARI 97.6   9 ARISTAA SINGH 97.6
10 JAPGUN BHATIA 97.6   11 ANOUSHKA DUTTA 97.6   12 SHRUTII SINGH 97.2
13 NARAYANI SINGH 97   14 ABHAY CHANDRA 97   15 ESHA JOSHI 96.8
16 GARV RAHEJA 96.8   17 AANA MOHANTY 96.8   18 ASTHA GUPTA 96.8
19 SAKSHI SHUKLA 96.6   20 ISHU RASTOGI 96.6   21 ARUSH CHAUDHARY 96.4
22 ADITI DUBEY 96.4   23 ANANYA JHA 96.4   24 KASHISH BAJAJ 96.2
25 HARSHIT SHARMA 96.2   26 CHINMAY BARIK 96.2   27 YASH RAGHAV 96.2
28 PRIYANSH PATNI 96.2   29 VEDANT SHARMA 96   30 ARNAV GUPTA 96
31 RIDHIMA SINGH 96   32 RIDDHIKA PANDEY 96   33 SHIVAM DENGLA 96
34 VAIBHAV KAPOOR 96   35 VAISHNAVI GUPTA 95.8   36 PRIYALI BADAL 95.6
37 KANISHQA MISRA 95.6   38 ARUSHI SACHAN 95.6   39 PRATUSHYA BAJPAI 95.6
40 KUSHAL BANSAL 95.6   41 YASHSWANI SONI 95.4   42 STUTI MEHROTRA 95.4
43 SUHANI CHATURVEDI 95.4   44 VALLABH DEV MISRA 95.4   45 SHIVANSH BHAGAT 95.4
46 SUKRATI PANDEY 95.4   47 ANITEJ GUPTA 95.2   48 SAROSH HAYAT 95.2
49 ISHITAA GUPTA 95   50 SANIYA SHAKIR 95   51 ANANYAA MISHRA 95
52 DIVYANSH KESARWANI 94.8   53 SAUMYA SINGH 94.8   54 GAURANSHI AGARWAL 94.8
55 CHESTA SADHWANI 94.8   56 SHREYAS TOMAR 94.8   57 ABHINAV SRIVASTAVA 94.6
58 VISHRUT SACHAN 94.6   59 ARYAN JAIN 94.6   60 KUSHAGRA GUPTA 94.4
61 ANCHIT SAXENA 94.4   62 SHREYAS KUMAR SINGH 94.4   63 UTKARSH VERMA 94.4
64 AAKARSHAK DIWAKAR 94.4   65 ANANT KUMAR 94.4   66 AASIR AFZAL 94.2
67 SARTHAK SINGH 94.2   68 SHUBHAM NIGAM 94.2   69 ANGEL ARORA 94.2
70 AADITYA BANSAL 94.2   71 SHIVAM GUPTA 94.2   72 YASHWARDHAN SINGH 94.2
73 JAGVEER SINGH 94   74 SHRETA MISHRA 94   75 ANSH PATEL 94
76 DEVANSH YADAV 94   77 KAUSTUBH SINGH KUSHWAHA 94   78 KARTIKEY RAJBHAR 94
79 AASHIKA PAL 93.8   80 ARYAN SACHDEVA 93.8   81 MOHAMMAD AYAN SIDDIQUI 93.8
82 ARSH ARORA 93.8   83 YASHASVI KUSHWAHA 93.8   84 SHRESTH SHUKLA 93.8
85 YUYUTS VIKRAM DWIVEDI 93.8   86 ANUSHKA SAXENA 93.6   87 KARTIKEYA TRIPATHI 93.6
88 PIYUSH CHAUBEY 93.4   89 ABHISHEK SINGH GAUTAM 93.4   90 GARIMA SINGH 93.4
91 RADHIKA GUPTA 93.4   92 SHREEJA SAINI 93.4   93 RADHIKA AGARWAL 93.4
94 ESHIKA TRIPATHI 93.4   95 ANMOL SHUKLA 93.4   96 SURBHI VIJ 93.2
97 VANSHIKA SEWANI 93.2   98 NIMRAT KAUR 93.2   99 KRISHA AHUJA 93.2
100 ADHIRAJ SINGH 93   101 HONEY HARSHIT SRIVASTAVA 93   102 DEVPRIYA GUPTA 93
103 PAREEKSHIT SINGH 92.8   104 HEER TEKWANI 92.8   105 ASHUTOSH BAJPAI 92.6
106 ISHAAN AWASTHI 92.6   107 LEO STEPHEN MADURI 92.6   108 MANYA SAXENA 92.6
109 ABHINAY PRATAP SINGH 92.6   110 ARPITA YADAV 92.4   111 APOORV LAMBA 92.2
112 SATWIK BALI 92   113 JAHANVI TAYAL 92   114 AKASH PANDEY 91.8
115 BHAVESH VERMA 91.8   116 ARYAN CHANDRA 91.6   117 MOHAMMAD ADNAN 91.6
118 LAKSHYA BAJPAI 91.6   119 PRANAY BAJPAI 91.6   120 JASNAM SINGH 91.4
121 SURYANSH CHADHA 91.4   122 URVI UPPAL 91.2   123 PURVI CHAUHAN 91.2
124 KANHA SHUKLA 91.2   125 SANSKRITI GUPTA 91   126 DEVANG TANDON 91
127 PRANAV KHARWADKAR 91   128 AMULYA MOHAN 91   129 OM CHAWLA 90.8
130 YASH KANAWJIA 90.8   131 JAGRAT AHUJA 90.8   132 TANISHQ SAMTANI 90.6
133 VAISHALI NANDA 90.6   134 AFFAN KHAN ZAHIDI 90.6   135 SHAAN YADAV 90.6
136 ROUNAK SHARMA 90.4   137 ARYAN PANDEY 90.4   138 ANADI KRISHNA DIXIT 90
139 AARISH AFZAL 90   140 MANYA KALRA 90