Board Result 2021-22

Logo__

CBSE Results 2021-22

Delhi Public School Azaad Nagar

CBSE Results 2021-22

Delhi Public School Azaad Nagar has always proved its academic excellence through its stupendous results. The CBSE Class XII & Class X Board Examinations are a testimony of the dedication of the students, staff and management with 100% results in the academic session 2021-2022.

0

Rank Holders
(Kanpur - Top 10)

0 %

Students scored
90% & above marks

0 %

School Aggregate

Press Coverage

Class - XII CBSE Result 2021-22

Class - XII CBSE
Result 2021-22

AVISHKA AGARWAL

DPS AZAAD NAGAR

VANSHIKA AGARWAL

DPS AZAAD NAGAR

RASHI AGRAWAL

DPS AZAAD NAGAR

AVNI SHUKLA

DPS AZAAD NAGAR

JHALAK DHANDHANIA

DPS AZAAD NAGAR

ISHIKA ANAND

DPS AZAAD NAGAR

ASHUTOSH SHRIVASTAVA

DPS AZAAD NAGAR

ASTHA JAISWAL

DPS AZAAD NAGAR

KHUSHI JAIN

DPS AZAAD NAGAR

S.No.
STUDENT NAME
%
 
S.No.
STUDENT NAME
%
 
S.No.
STUDENT NAME
%
1.
AVISHKA AGARWAL
98.6%
 
2.
VANSHIKA AGARWAL
98%
 
3.
RASHI AGRAWAL
97.8%
4.
AVNI SHUKLA
97.6%
 
5.
JHALAK DHANDHANIA
97.4%
 
6.
ISHIKA ANAND
97.2%
7.
ASHUTOSH SHRIVASTAVA
97%
 
8.
ASTHA JAISWAL
97%
 
9.
KHUSHI JAIN
97%
10.
ANUSHKA BHADAURIA
96.8%
 
11.
DEEPANSH PATNI
96.6%
 
12.
SPARSH GUPTA
96.4%
13.
PRAKHAR MADNANI
96.2%
 
14.
UJJWAL GUPTA
96.2%
 
15.
GARGI PAL
96.2%
16.
SHRUTI TRIPATHI
96.2%
 
17.
AADITYA SHUKLA
96%
 
18.
TANMAY BARIK
96%
19.
ISHITA MALHOTRA
96%
 
20.
SWASTIKA BANERJEE
95.8%
 
21.
AKSHAT RASTOGI
95.4%
22.
ADITI TRIPATHI
95.4%
 
23.
PURVIKA BHARTIA
95.4%
 
24.
KHUSHI MEHRA
95.4%
25.
SHREYA YADAV
95.4%
 
26.
VAISHNAVI PANDEY
95.4%
 
27.
ANISHKA GUPTA
95%
28.
JAYESH TIWARI
95%
 
29.
DILPREET SINGH REKHI
95%
 
30.
KUSHAGRA GUPTA
94.8%
31.
ADHYA PANDEY
94.8%
 
32.
SIDDHARTHA KATIYAR
94.6%
 
33.
SAUMYA YADAV
94.6%
34.
TRIPTI MISHRA
94.4%
 
35.
MALLIKA GUPTA
94.2%
 
36.
MANAS GUPTA
94.2%
37.
HITAKSHI JHAMTANI
94.2%
 
38.
DEVANSHU AGARWAL
94%
 
39.
SALONI SHUKLA
93.8%
40.
VISHV GUPTA
93.8%
 
41.
VIDRIT MISRA
93.6%
 
42.
SHUBH MITTAL
93.6%
43.
SHREYANSH GUPTA
93.4%
 
44.
KANISHTH DUBEY
93.4%
 
45.
ARJUN AGARWAL
93.4%
46.
CHETANSHI UTTAM
93.4%
 
47.
SANJOLI PATARIA
93.2%
 
48.
RAHUL SINGH
93%
49.
AMOGH PANDEY
92.6%
 
50.
MANAN SHUKLA
92.6%
 
51.
SIMRAN JINDAL
92.6%
52.
ABHISHEK RAJPUT
92.4%
 
53.
AJAY SINGH GAUR
92.4%
 
54.
SUDHANSHU GUPTA
92.2%
55.
SARAS AGARWAL
92.2%
 
56.
MANYA MEHROTRA
92.2%
 
57.
ADITYA RAJ SINGH
92%
58.
OM AGNIHOTRI
92%
 
59.
ARSH KHANNA
91.8%
 
60.
YASH CHAWLA
91.8%
61.
SARTHAK KATIYAR
91.6%
 
62.
HARSH KAPOOR
91.6%
 
63.
PARIINYSSA JAISWAL
91.6%
64.
SAKSHAT JAWA
91.4%
 
65.
SHREYANSH BAGLA
91.2%
 
66.
ANANTA SINGH
91%
67.
MERIN PAUL
90.6%
 
68.
RUBIT SARAN
90.6%
 
69.
SANCHI VERMA
90.6%
70.
ARCHIT GUPTA
90.4%
 
71.
AVINASH TRIPATHI
90.2%
 
72.
VASHITA BHATIA
90.2%
73.
PIYUSH GUPTA
90.2%
 
74.
AMYRAA SRIVASTAVA
90.2%
 
75.
SIMRAN CHAUDHARY
90.2%
76.
SHIRSH DIXIT
90%
 
 
S.No.
STUDENT NAME
%
 
S.No.
STUDENT NAME
%
1.
AVISHKA AGARWAL
98.6%
 
2.
VANSHIKA AGARWAL
98%
3.
RASHI AGRAWAL
97.8%
 
4.
AVNI SHUKLA
97.6%
5.
JHALAK DHANDHANIA
97.4%
 
6.
ISHIKA ANAND
97.2%
7.
ASHUTOSH SHRIVASTAVA
97%
 
8.
ASTHA JAISWAL
97%
9.
KHUSHI JAIN
97%
 
10.
ANUSHKA BHADAURIA
96.8%
11.
DEEPANSH PATNI
96.6%
 
12.
SPARSH GUPTA
96.4%
13.
PRAKHAR MADNANI
96.2%
 
14.
UJJWAL GUPTA
96.2%
15.
GARGI PAL
96.2%
 
16.
SHRUTI TRIPATHI
96.2%
17.
AADITYA SHUKLA
96%
 
18.
TANMAY BARIK
96%
19.
ISHITA MALHOTRA
96%
 
20.
SWASTIKA BANERJEE
95.8%
21.
AKSHAT RASTOGI
95.4%
 
22.
ADITI TRIPATHI
95.4%
23.
PURVIKA BHARTIA
95.4%
 
24.
KHUSHI MEHRA
95.4%
25.
SHREYA YADAV
95.4%
 
26.
VAISHNAVI PANDEY
95.4%
27.
ANISHKA GUPTA
95%
 
28.
JAYESH TIWARI
95%
29.
DILPREET SINGH REKHI
95%
 
30.
KUSHAGRA GUPTA
94.8%
31.
ADHYA PANDEY
94.8%
 
32.
SIDDHARTHA KATIYAR
94.6%
33.
SAUMYA YADAV
94.6%
 
34.
TRIPTI MISHRA
94.4%
35.
MALLIKA GUPTA
94.2%
 
36.
MANAS GUPTA
94.2%
37.
HITAKSHI JHAMTANI
94.2%
 
38.
DEVANSHU AGARWAL
94%
39.
SALONI SHUKLA
93.8%
 
40.
VISHV GUPTA
93.8%
41.
VIDRIT MISRA
93.6%
 
42.
SHUBH MITTAL
93.6%
43.
SHREYANSH GUPTA
93.4%
 
44.
KANISHTH DUBEY
93.4%
45.
ARJUN AGARWAL
93.4%
 
46.
CHETANSHI UTTAM
93.4%
47.
SANJOLI PATARIA
93.2%
 
48.
RAHUL SINGH
93%
49.
AMOGH PANDEY
92.6%
 
50.
MANAN SHUKLA
92.6%
51.
SIMRAN JINDAL
92.6%
 
52.
ABHISHEK RAJPUT
92.4%
53.
AJAY SINGH GAUR
92.4%
 
54.
SUDHANSHU GUPTA
92.2%
55.
SARAS AGARWAL
92.2%
 
56.
MANYA MEHROTRA
92.2%
57.
ADITYA RAJ SINGH
92%
 
58.
OM AGNIHOTRI
92%
59.
ARSH KHANNA
91.8%
 
60.
YASH CHAWLA
91.8%
61.
SARTHAK KATIYAR
91.6%
 
62.
HARSH KAPOOR
91.6%
63.
PARIINYSSA JAISWAL
91.6%
 
64.
SAKSHAT JAWA
91.4%
65.
SHREYANSH BAGLA
91.2%
66.
ANANTA SINGH
91%
67.
MERIN PAUL
90.6%
68.
RUBIT SARAN
90.6%
69.
SANCHI VERMA
90.6%
70.
ARCHIT GUPTA
90.4%
71.
AVINASH TRIPATHI
90.2%
72.
VASHITA BHATIA
90.2%
73.
PIYUSH GUPTA
90.2%
74.
AMYRAA SRIVASTAVA
90.2%
75.
SIMRAN CHAUDHARY
90.2%
76.
SHIRSH DIXIT
90%
S.No.
STUDENT NAME
%
1.
AVISHKA AGARWAL
98.6%
2.
VANSHIKA AGARWAL
98%
3.
RASHI AGRAWAL
97.8%
4.
AVNI SHUKLA
97.6%
5.
JHALAK DHANDHANIA
97.4%
6.
ISHIKA ANAND
97.2%
7.
ASHUTOSH SHRIVASTAVA
97%
8.
ASTHA JAISWAL
97%
9.
KHUSHI JAIN
97%
10.
ANUSHKA BHADAURIA
96.8%
11.
DEEPANSH PATNI
96.6%
12.
SPARSH GUPTA
96.4%
13.
PRAKHAR MADNANI
96.2%
14.
UJJWAL GUPTA
96.2%
15.
GARGI PAL
96.2%
16.
SHRUTI TRIPATHI
96.2%
17.
AADITYA SHUKLA
96%
18.
TANMAY BARIK
96%
19.
ISHITA MALHOTRA
96%
20.
SWASTIKA BANERJEE
95.8%
21.
AKSHAT RASTOGI
95.4%
22.
ADITI TRIPATHI
95.4%
23.
PURVIKA BHARTIA
95.4%
24.
KHUSHI MEHRA
95.4%
25.
SHREYA YADAV
95.4%
26.
VAISHNAVI PANDEY
95.4%
27.
ANISHKA GUPTA
95%
28.
JAYESH TIWARI
95%
29.
DILPREET SINGH REKHI
95%
30.
KUSHAGRA GUPTA
94.8%
31.
ADHYA PANDEY
94.8%
32.
SIDDHARTHA KATIYAR
94.6%
33.
SAUMYA YADAV
94.6%
34.
TRIPTI MISHRA
94.4%
35.
MALLIKA GUPTA
94.2%
36.
MANAS GUPTA
94.2%
37.
HITAKSHI JHAMTANI
94.2%
38.
DEVANSHU AGARWAL
94%
39.
SALONI SHUKLA
93.8%
40.
VISHV GUPTA
93.8%
41.
VIDRIT MISRA
93.6%
42.
SHUBH MITTAL
93.6%
43.
SHREYANSH GUPTA
93.4%
44.
KANISHTH DUBEY
93.4%
45.
ARJUN AGARWAL
93.4%
46.
CHETANSHI UTTAM
93.4%
47.
SANJOLI PATARIA
93.2%
48.
RAHUL SINGH
93%
49.
AMOGH PANDEY
92.6%
50.
MANAN SHUKLA
92.6%
51.
SIMRAN JINDAL
92.6%
52.
ABHISHEK RAJPUT
92.4%
53.
AJAY SINGH GAUR
92.4%
54.
SUDHANSHU GUPTA
92.2%
55.
SARAS AGARWAL
92.2%
56.
MANYA MEHROTRA
92.2%
57.
ADITYA RAJ SINGH
92%
58.
OM AGNIHOTRI
92%
59.
ARSH KHANNA
91.8%
60.
YASH CHAWLA
91.8%
61.
SARTHAK KATIYAR
91.6%
62.
HARSH KAPOOR
91.6%
63.
PARIINYSSA JAISWAL
91.6%
64.
SAKSHAT JAWA
91.4%
65.
SHREYANSH BAGLA
91.2%
66.
ANANTA SINGH
91%
67.
MERIN PAUL
90.6%
68.
RUBIT SARAN
90.6%
69.
SANCHI VERMA
90.6%
70.
ARCHIT GUPTA
90.4%
71.
AVINASH TRIPATHI
90.2%
72.
VASHITA BHATIA
90.2%
73.
PIYUSH GUPTA
90.2%
74.
AMYRAA SRIVASTAVA
90.2%
75.
SIMRAN CHAUDHARY
90.2%
76.
SHIRSH DIXIT
90%

Class - X CBSE Result 2021-22

Class - X CBSE
Result 2021-22

SANSTHITA BISWAS

DPS AZAAD NAGAR

AGAMYA PANDEY

DPS AZAAD NAGAR

JIYA ANAND

DPS AZAAD NAGAR

SNEHA BIND

DPS AZAAD NAGAR

PRAKHAR SHARMA

DPS AZAAD NAGAR

S.No.
STUDENT NAME
%
1.
SANSTHITA BISWAS
99%
2.
AGAMYA PANDEY
98.2%
3.
JIYA ANAND
97.8%
4.
SNEHA BIND
97.8%
5.
PRAKHAR SHARMA
97.6%
6.
JAY GUPTA
97%
7.
SHRISH MAHESHWARI
96.8%
8.
HITIKA BHATIA
96.4%
9.
PARTH RAJPUT
96.4%
10.
SANYA DUA
96.4%
11.
MUDIT PANDEY
96.4%
12.
DEVANSH DENGLA
96.2%
13.
STUTI MAURYA
95.8%
14.
KUSHAGRA PATHAK
95.8%
15.
ACHINTYA MISHRA
95.6%
16.
MEHAK LAKHMANI
95.6%
17.
SARTHAK JHAJHARIA
95.6%
18.
RUDRA GUPTA
95.4%
19.
VIDHI RASTOGI
95.2%
20.
SHAURYA GUPTA
95.2%
21.
SHAURYA PRATAP SINGH SENGAR
95%
22.
SHREYASH KUMAR JHA
94.6%
23.
VIJAYANT DWIVEDI
94.6%
24.
ANUSHKA DIXIT
94.6%
25.
RIDDHIMA VERMA
94.4%
26.
ANIKA MEHROTRA
94.4%
27.
SHIVANGI AGNIHOTRI
94%
28.
AAKRATI MAURYA
94%
29.
YASHVI CHADDHA
93.8%
30.
VINAYAK AGARWAL
93.8%
31.
KUNJ AGARWAL
93.8%
32.
SAKSHAM MITTAL
93.8%
33.
ARADHYA CHANDRA
93.8%
34.
NIRVISHA DIXIT
93.6%
35.
SAKET SINGH
93.6%
36.
ADARSH KUMAR
93.4%
37.
ARPITA PAUL
93.4%
38.
RHYTHM GOYAL
93.2%
39.
ANUSHKA KAKKAR
93%
40.
BISMAN SINGH OBERAI
93%
41.
YASHWARDHAN SINGH RATHORE
92.8%
42.
SAMEER YADAV
92.6%
43.
UMANG PANDEY
92.4%
44.
UTKARSH PAL
92.4%
45.
VIBHOR MALHOTRA
91.4%
46.
SANSKRITI SAHANI
91.4%
47.
SANYAM MITTAL
91.2%
48.
ISRAR ABBAS RIZVI
91%
49.
HARSHIT SADHWANI
91%
50.
MANJARI SOMANI
90.6%
51.
YUVIKA SARAF
90.6%
52.
VARUN SINGHANI
90.4%
53.
NANDINI AGARWAL
90.2%
54.
ISHITA SRIVASTAVA
90.2%
55.
ANANYA SANJIV MISHRA
90%
S.No.
STUDENT NAME
%
 
S.No.
STUDENT NAME
%
1.
SANSTHITA BISWAS
99%
 
2.
AGAMYA PANDEY
98.2%
3.
JIYA ANAND
97.8%
 
4.
SNEHA BIND
97.8%
5.
PRAKHAR SHARMA
97.6%
 
6.
JAY GUPTA
97%
7.
SHRISH MAHESHWARI
96.8%
 
8.
HITIKA BHATIA
96.4%
9.
PARTH RAJPUT
96.4%
 
10.
SANYA DUA
96.4%
11.
MUDIT PANDEY
96.4%
 
12.
DEVANSH DENGLA
96.2%
13.
STUTI MAURYA
95.8%
 
14.
KUSHAGRA PATHAK
95.8%
15.
ACHINTYA MISHRA
95.6%
 
16.
MEHAK LAKHMANI
95.6%
17.
SARTHAK JHAJHARIA
95.6%
 
18.
RUDRA GUPTA
95.4%
19.
VIDHI RASTOGI
95.2%
 
20.
SHAURYA GUPTA
95.2%
21.
SHAURYA PRATAP SINGH SENGAR
95%
 
22.
SHREYASH KUMAR JHA
94.6%
23.
VIJAYANT DWIVEDI
94.6%
 
24.
ANUSHKA DIXIT
94.6%
25.
RIDDHIMA VERMA
94.4%
 
26.
ANIKA MEHROTRA
94.4%
27.
SHIVANGI AGNIHOTRI
94%
 
28.
AAKRATI MAURYA
94%
29.
YASHVI CHADDHA
93.8%
 
30.
VINAYAK AGARWAL
93.8%
31.
KUNJ AGARWAL
93.8%
 
32.
SAKSHAM MITTAL
93.8%
33.
ARADHYA CHANDRA
93.8%
 
34.
NIRVISHA DIXIT
93.6%
35.
SAKET SINGH
93.6%
 
36.
ADARSH KUMAR
93.4%
37.
ARPITA PAUL
93.4%
 
38.
RHYTHM GOYAL
93.2%
39.
ANUSHKA KAKKAR
93%
 
40.
BISMAN SINGH OBERAI
93%
41.
YASHWARDHAN SINGH RATHORE
92.8%
 
42.
SAMEER YADAV
92.6%
43.
UMANG PANDEY
92.4%
 
44.
UTKARSH PAL
92.4%
45.
VIBHOR MALHOTRA
91.4%
 
46.
SANSKRITI SAHANI
91.4%
47.
SANYAM MITTAL
91.2%
 
48.
ISRAR ABBAS RIZVI
91%
49.
HARSHIT SADHWANI
91%
 
50.
MANJARI SOMANI
90.6%
51.
YUVIKA SARAF
90.6%
 
52.
VARUN SINGHANI
90.4%
53.
NANDINI AGARWAL
90.2%
 
54.
ISHITA SRIVASTAVA
90.2%
55.
ANANYA SANJIV MISHRA
90%
  
S.No.
STUDENT NAME
%
 
S.No.
STUDENT NAME
%
 
S.No.
STUDENT NAME
%
1.
SANSTHITA BISWAS
99%
 
2.
AGAMYA PANDEY
98.2%
 
3.
JIYA ANAND
97.8%
4.
SNEHA BIND
97.8%
 
5.
PRAKHAR SHARMA
97.6%
 
6.
JAY GUPTA
97%
7.
SHRISH MAHESHWARI
96.8%
 
8.
HITIKA BHATIA
96.4%
 
9.
PARTH RAJPUT
96.4%
10.
SANYA DUA
96.4%
 
11.
MUDIT PANDEY
96.4%
 
12.
DEVANSH DENGLA
96.2%
13.
STUTI MAURYA
95.8%
 
14.
KUSHAGRA PATHAK
95.8%
 
15.
ACHINTYA MISHRA
95.6%
16.
MEHAK LAKHMANI
95.6%
 
17.
SARTHAK JHAJHARIA
95.6%
 
18.
RUDRA GUPTA
95.4%
19.
VIDHI RASTOGI
95.2%
 
20.
SHAURYA GUPTA
95.2%
 
21.
SHAURYA PRATAP SINGH SENGAR
95%
22.
SHREYASH KUMAR JHA
94.6%
 
23.
VIJAYANT DWIVEDI
94.6%
 
24.
ANUSHKA DIXIT
94.6%
25.
RIDDHIMA VERMA
94.4%
 
26.
ANIKA MEHROTRA
94.4%
 
27.
SHIVANGI AGNIHOTRI
94%
28.
AAKRATI MAURYA
94%
 
29.
YASHVI CHADDHA
93.8%
 
30.
VINAYAK AGARWAL
93.8%
31.
KUNJ AGARWAL
93.8%
 
32.
SAKSHAM MITTAL
93.8%
 
33.
ARADHYA CHANDRA
93.8%
34.
NIRVISHA DIXIT
93.6%
 
35.
SAKET SINGH
93.6%
 
36.
ADARSH KUMAR
93.4%
37.
ARPITA PAUL
93.4%
 
38.
RHYTHM GOYAL
93.2%
 
39.
ANUSHKA KAKKAR
93%
40.
BISMAN SINGH OBERAI
93%
 
41.
YASHWARDHAN SINGH RATHORE
92.8%
 
42.
SAMEER YADAV
92.6%
43.
UMANG PANDEY
92.4%
 
44.
UTKARSH PAL
92.4%
 
45.
VIBHOR MALHOTRA
91.4%
46.
SANSKRITI SAHANI
91.4%
 
47.
SANYAM MITTAL
91.2%
 
48.
ISRAR ABBAS RIZVI
91%
49.
HARSHIT SADHWANI
91%
 
50.
MANJARI SOMANI
90.6%
 
51.
YUVIKA SARAF
90.6%
52.
VARUN SINGHANI
90.4%
 
53.
NANDINI AGARWAL
90.2%
 
54.
ISHITA SRIVASTAVA
90.2%
55.
ANANYA SANJIV MISHRA
90%

Delhi Public School Barra

CBSE Results 2021-22

Delhi Public School Barra has always proved its academic excellence through its stupendous results. The CBSE Class XII & Class X Board Examinations are a testimony of the dedication of the students, staff and management with 100% results in the academic session 2021-2022.

0

Rank Holders
(Kanpur - Top 10)

0 %

Students scored
90% & above marks

0 %

School Aggregate

Press Coverage

Class - XII CBSE Result 2021-22

Class - XII CBSE
Result 2021-22

SHREYA SINGH

DPS BARRA

REET ARORA

DPS BARRA

TANMAY SACHAN

DPS BARRA

PRAGATI UTTAM

DPS BARRA

S.No. STUDENT NAME %
1.
SHREYA SINGH
97.8%
2.
REET ARORA
97%
3.
TANMAY SACHAN
97%
4.
PRAGATI UTTAM
97%
5.
ANSHUMESH RAJ BHADOURIA
96.6%
6.
PRAGYA SINGH
96.4%
7.
ASNA PARVEEN
95.4%
8.
SNEHA BHADAURIA
95.4%
9.
PIYUSH YADAV
95%
10.
ATIRANTEY SINGH
94.8%
11.
PRANAV SINGH
94%
12.
SADHIKA SINGH
93.8%
13.
RIDDHI SHUKLA
93.8%
14.
VANISHA SINGH CHAUHAN
93.4%
15.
AKRISHNA AGNIHOTRI
93.4%
16.
DEEPANSH PANDEY
93.4%
17.
SHRISTI MISHRA
93.2%
18.
ANURAG SINGH CHAUHAN
92.2%
19.
MAHI VILAS SHINDE
92.2%
20.
PRINCI PATEL
92%
21.
ADITI SINGH RATHORE
91.8%
22.
ANSHIKA PRAJAPATI
91.8%
23.
GOPIKA AGARWAL
91.8%
24.
YUVIKA SACHAN
91.4%
25.
RACHIT GUPTA
91.2%
26.
LUCKY GUPTA
90.8%
27.
VAIBHAV PRATAP SINGH
90.8%
28.
NABH TIWARI
90.4%
29.
VISHNU KANT MISHRA
90.2%
30.
KUSHAGRA DUBEY
90%
31.
RAGHVENDRA SINGH
90%
S.No. STUDENT NAME %   S.No. STUDENT NAME %
1.
SHREYA SINGH
97.8%
 
2.
REET ARORA
97%
3.
TANMAY SACHAN
97%
 
4.
PRAGATI UTTAM
97%
5.
ANSHUMESH RAJ BHADOURIA
96.6%
 
6.
PRAGYA SINGH
96.4%
7.
ASNA PARVEEN
95.4%
 
8.
SNEHA BHADAURIA
95.4%
9.
PIYUSH YADAV
95%
 
10.
ATIRANTEY SINGH
94.8%
11.
PRANAV SINGH
94%
 
12.
SADHIKA SINGH
93.8%
13.
RIDDHI SHUKLA
93.8%
 
14.
VANISHA SINGH CHAUHAN
93.4%
15.
AKRISHNA AGNIHOTRI
93.4%
 
16.
DEEPANSH PANDEY
93.4%
17.
SHRISTI MISHRA
93.2%
 
18.
ANURAG SINGH CHAUHAN
92.2%
19.
MAHI VILAS SHINDE
92.2%
 
20.
PRINCI PATEL
92%
21.
ADITI SINGH RATHORE
91.8%
 
22.
ANSHIKA PRAJAPATI
91.8%
23.
GOPIKA AGARWAL
91.8%
 
24.
YUVIKA SACHAN
91.4%
25.
RACHIT GUPTA
91.2%
 
26.
LUCKY GUPTA
90.8%
27.
VAIBHAV PRATAP SINGH
90.8%
 
28.
NABH TIWARI
90.4%
29.
VISHNU KANT MISHRA
90.2%
 
30.
KUSHAGRA DUBEY
90%
31.
RAGHVENDRA SINGH
90%
S.No. STUDENT NAME %   S.No. STUDENT NAME %   S.No. STUDENT NAME %
1.
SHREYA SINGH
97.8%
 
2.
REET ARORA
97%
 
3.
TANMAY SACHAN
97%
4.
PRAGATI UTTAM
97%
 
5.
ANSHUMESH RAJ BHADOURIA
96.6%
 
6.
PRAGYA SINGH
96.4%
7.
ASNA PARVEEN
95.4%
 
8.
SNEHA BHADAURIA
95.4%
 
9.
PIYUSH YADAV
95%
10.
ATIRANTEY SINGH
94.8%
 
11.
PRANAV SINGH
94%
 
12.
SADHIKA SINGH
93.8%
13.
RIDDHI SHUKLA
93.8%
 
14.
VANISHA SINGH CHAUHAN
93.4%
 
15.
AKRISHNA AGNIHOTRI
93.4%
16.
DEEPANSH PANDEY
93.4%
 
17.
SHRISTI MISHRA
93.2%
 
18.
ANURAG SINGH CHAUHAN
92.2%
19.
MAHI VILAS SHINDE
92.2%
 
20.
PRINCI PATEL
92%
 
21.
ADITI SINGH RATHORE
91.8%
22.
ANSHIKA PRAJAPATI
91.8%
 
23.
GOPIKA AGARWAL
91.8%
 
24.
YUVIKA SACHAN
91.4%
25.
RACHIT GUPTA
91.2%
 
26.
LUCKY GUPTA
90.8%
 
27.
VAIBHAV PRATAP SINGH
90.8%
28.
NABH TIWARI
90.4%
 
29.
VISHNU KANT MISHRA
90.2%
 
30.
KUSHAGRA DUBEY
90%
31.
RAGHVENDRA SINGH
90%

Class - X CBSE Result 2021-22

Class - X CBSE
Result 2021-22

S.No.
STUDENT NAME
%
 
S.No.
STUDENT NAME
%
 
S.No.
STUDENT NAME
%
1.
TUSHAR KANT VERMA
97.6%
 
2.
ANUBHAV TRIPATHI
97%
 
3.
ESHANI KATIYAR
97%
4.
HARSH TRIPATHI
96.6%
 
5.
SHOBHIT SACHAN
96.4%
 
6.
PAVITRA LABH
96.4%
7.
VINAYAK ARORA
96.4%
 
8.
DEEPARN PANDEY
96%
 
9.
ASHUTOSH CHATURVEDI
95%
10.
SRASHTI KUSHWAHA
94.4%
 
11.
HARNISHAN SINGH
94.2%
 
12.
HANS SHARMA
93.2%
13.
DIVYANSHI VERMA
93.2%
 
14.
NAITIK SHARMA
92.4%
 
15.
NAVEEN RANJAN
92%
16.
SAUMYA SINGH
92%
 
17.
ARCHANA SHAH
91.2%
 
18.
TANVEER SINGH CHAWLA
90.6%
19.
HARSHITA CHAUHAN
90.4%
S.No.
STUDENT NAME
%
 
S.No.
STUDENT NAME
%
1.
TUSHAR KANT VERMA
97.6%
 
2.
ANUBHAV TRIPATHI
97%
3.
ESHANI KATIYAR
97%
 
4.
HARSH TRIPATHI
96.6%
5.
SHOBHIT SACHAN
96.4%
 
6.
PAVITRA LABH
96.4%
7.
VINAYAK ARORA
96.4%
 
8.
DEEPARN PANDEY
96%
9.
ASHUTOSH CHATURVEDI
95%
 
10.
SRASHTI KUSHWAHA
94.4%
11.
HARNISHAN SINGH
94.2%
 
12.
HANS SHARMA
93.2%
13.
DIVYANSHI VERMA
93.2%
 
14.
NAITIK SHARMA
92.4%
15.
NAVEEN RANJAN
92%
 
16.
SAUMYA SINGH
92%
17.
ARCHANA SHAH
91.2%
 
18.
TANVEER SINGH CHAWLA
90.6%
19.
HARSHITA CHAUHAN
90.4%
S.No.
STUDENT NAME
%
1.
TUSHAR KANT VERMA
97.6%
2.
ANUBHAV TRIPATHI
97%
3.
ESHANI KATIYAR
97%
4.
HARSH TRIPATHI
96.6%
5.
SHOBHIT SACHAN
96.4%
6.
PAVITRA LABH
96.4%
7.
VINAYAK ARORA
96.4%
8.
DEEPARN PANDEY
96%
9.
ASHUTOSH CHATURVEDI
95%
10.
SRASHTI KUSHWAHA
94.4%
11.
HARNISHAN SINGH
94.2%
12.
HANS SHARMA
93.2%
13.
DIVYANSHI VERMA
93.2%
14.
NAITIK SHARMA
92.4%
15.
NAVEEN RANJAN
92%
16.
SAUMYA SINGH
92%
17.
ARCHANA SHAH
91.2%
18.
TANVEER SINGH CHAWLA
90.6%
19.
HARSHITA CHAUHAN
90.4%