Palak Saroj won SILVER MEDAL

Palak Saroj won SILVER MEDAL

Palak Saroj of DPS BARRA won SILVER MEDAL in UTTAR PRADESH TAEKWONDO CHAMPIONSHIP ’24 (Junior Girls & U-42 kg