Board Result 2018-19

Logo__

CBSE Results 2018-19

Delhi Public School Azaad Nagar

CBSE Results 2018-19

Delhi Public School Azaad Nagar has always proved its academic excellence through its stupendous results. The CBSE Class XII & Class X Board Examinations are a testimony of the dedication of the students, staff and management with 100% results in the academic session 2018-2019.

0

Rank Holders
(All India - Top 10)

0 %

Students scored
90% & above marks

0 %

School Aggregate

Class - XII CBSE Result 2018-19

S.No.
STUDENT NAME
%
 
S.No.
STUDENT NAME
%
 
S.No.
STUDENT NAME
%
1.
SHUBHI MALHOTRA
97.4%
 
2.
PRIYAL KHARWADKAR
97.2%
 
3.
JOANNA JUNG
96.8%
4.
LAVANAYA BAJAJ
96.2%
 
5.
KRATI TAYAL
96%
 
6.
ESHITA MAHESHWARI
95.8%
7.
SHAMBHAVI PANDEY
95.8%
 
8.
TANYA AGARWAL
95.8%
 
9.
ISHITA GUPTA
95.6%
10.
SAMRATH SINGH
95.6%
 
11.
TANYA TIWARI
95.6%
 
12.
ANSHUMAN SINGH SISODIA
95.4%
13.
APARNA KAUSHIK
95.2%
 
14.
JANVEE GANDHI
95.2%
 
15.
NITYA KAPILA
95.2%
16.
VANSHIKA KHANDELWAL
95.2%
 
17.
DISHA JAIN
95%
 
18.
MADHULIKA PRAKASH
95%
19.
GAURAV NIKAM
94.8%
 
20.
SHIVANI YADAV
94.8%
 
21.
RIDHIMA TEWARI
94.6%
22.
NANDINI SHUKLA
94.2%
 
23.
AKSHAY SACHAN
94%
 
24.
SHASHANK KATIYAR
94%
25.
ABHINAV PRATAP SINGH
93.8%
 
26.
ANANT GUPTA
93.8%
 
27.
HESHICA BATTINA CHOWDARY
93.8%
28.
YUKTA KOHLI
93.8%
 
29.
AVANTHIKA SWAMY
93.6%
 
30.
TUHINA SAXENA
93.6%
31.
ARYAN PIYUSH
93.4%
 
32.
ASHNEET KAUR ARORA
93.4%
 
33.
AYUSH GUPTA
93.4%
34.
KHUSHI AGARWAL
93.4%
 
35.
SAUMYA VERMA
93.4%
 
36.
TEJAS TRIPATHI
93.4%
37.
AMARTYA ROY
93.2%
 
38.
ANSHIKA SINGH RATHORE
93.2%
 
39.
ARYAN KHANNA
93.2%
40.
HARSHIT GUPTA
93%
 
41.
RISHABH RANJAN
93%
 
42.
SHREYA MISHRA
93%
43.
ANSH CHANDNA
92.8%
 
44.
ARANYAK DUTTA
92.8%
 
45.
VRINDA AGARWAL
92.8%
46.
YASHRAJ TEWARI
92.8%
 
47.
VISHWAST SHUKLA
92.6%
 
48.
AARUSHI SHARMA
92.4%
49.
NITIKA BHARTIA
92.2%
 
50.
RAGHAV AGRAWAL
92.2%
 
51.
JYOTSNA AGARWAL
92%
52.
BHAVISHYA AGARWAL
91.8%
 
53.
DEVAANSH TIWARI
91.8%
 
54.
AYUSH YADAV
91.6%
55.
ISHITA BHATIA
91.6%
 
56.
AKANKSHA YADAV
91.4%
 
57.
FIZA RIZVI
91.4%
58.
GOPIKA BANSAL
91.4%
 
59.
AVANTIKA SHUKLA
91.2%
 
60.
RUHAIL ALAM
91.2%
61.
SUYASH AGARWAL
91.2%
 
62.
APAAR SINGH
91%
 
63.
PALAK SRIVASTAVA
91%
64.
SURYANSHU KUMAR SINGH
91%
 
65.
ANSH GUPTA
90.6%
 
66.
VANSHIKA SETHI
90.4%
67.
ABHISHEK DWIVEDI
90.2%
 
68.
PRADYUM KUMAR ANURAG
90.2%
 
69.
SUSHMIT MISHRA
90.2%
70.
MEDHA VERDHAN
90%
 
71.
SHAURYA OMAR
90%
S.No.
STUDENT NAME
%
 
S.No.
STUDENT NAME
%
1.
SHUBHI MALHOTRA
97.4%
 
2.
PRIYAL KHARWADKAR
97.2%
3.
JOANNA JUNG
96.8%
 
4.
LAVANAYA BAJAJ
96.2%
5.
KRATI TAYAL
96%
 
6.
ESHITA MAHESHWARI
95.8%
7.
SHAMBHAVI PANDEY
95.8%
 
8.
TANYA AGARWAL
95.8%
9.
ISHITA GUPTA
95.6%
 
10.
SAMRATH SINGH
95.6%
11.
TANYA TIWARI
95.6%
 
12.
ANSHUMAN SINGH SISODIA
95.4%
13.
APARNA KAUSHIK
95.2%
 
14.
JANVEE GANDHI
95.2%
15.
NITYA KAPILA
95.2%
 
16.
VANSHIKA KHANDELWAL
95.2%
17.
DISHA JAIN
95%
 
18.
MADHULIKA PRAKASH
95%
19.
GAURAV NIKAM
94.8%
 
20.
SHIVANI YADAV
94.8%
21.
RIDHIMA TEWARI
94.6%
 
22.
NANDINI SHUKLA
94.2%
23.
AKSHAY SACHAN
94%
 
24.
SHASHANK KATIYAR
94%
25.
ABHINAV PRATAP SINGH
93.8%
 
26.
ANANT GUPTA
93.8%
27.
HESHICA BATTINA CHOWDARY
93.8%
 
28.
YUKTA KOHLI
93.8%
29.
AVANTHIKA SWAMY
93.6%
 
30.
TUHINA SAXENA
93.6%
31.
ARYAN PIYUSH
93.4%
 
32.
ASHNEET KAUR ARORA
93.4%
33.
AYUSH GUPTA
93.4%
 
34.
KHUSHI AGARWAL
93.4%
35.
SAUMYA VERMA
93.4%
 
36.
TEJAS TRIPATHI
93.4%
37.
AMARTYA ROY
93.2%
 
38.
ANSHIKA SINGH RATHORE
93.2%
39.
ARYAN KHANNA
93.2%
 
40.
HARSHIT GUPTA
93%
41.
RISHABH RANJAN
93%
 
42.
SHREYA MISHRA
93%
43.
ANSH CHANDNA
92.8%
 
44.
ARANYAK DUTTA
92.8%
45.
VRINDA AGARWAL
92.8%
 
46.
YASHRAJ TEWARI
92.8%
47.
VISHWAST SHUKLA
92.6%
 
48.
AARUSHI SHARMA
92.4%
49.
NITIKA BHARTIA
92.2%
 
50.
RAGHAV AGRAWAL
92.2%
51.
JYOTSNA AGARWAL
92%
 
52.
BHAVISHYA AGARWAL
91.8%
53.
DEVAANSH TIWARI
91.8%
 
54.
AYUSH YADAV
91.6%
55.
ISHITA BHATIA
91.6%
 
56.
AKANKSHA YADAV
91.4%
57.
FIZA RIZVI
91.4%
 
58.
GOPIKA BANSAL
91.4%
59.
AVANTIKA SHUKLA
91.2%
 
60.
RUHAIL ALAM
91.2%
61.
SUYASH AGARWAL
91.2%
 
62.
APAAR SINGH
91%
63.
PALAK SRIVASTAVA
91%
 
64.
SURYANSHU KUMAR SINGH
91%
65.
ANSH GUPTA
90.6%
 
66.
VANSHIKA SETHI
90.4%
67.
ABHISHEK DWIVEDI
90.2%
 
68.
PRADYUM KUMAR ANURAG
90.2%
69.
SUSHMIT MISHRA
90.2%
 
70.
MEDHA VERDHAN
90%
71.
SHAURYA OMAR
90%
S.No.
STUDENT NAME
%
1.
SHUBHI MALHOTRA
97.4%
2.
PRIYAL KHARWADKAR
97.2%
3.
JOANNA JUNG
96.8%
4.
LAVANAYA BAJAJ
96.2%
5.
KRATI TAYAL
96%
6.
ESHITA MAHESHWARI
95.8%
7.
SHAMBHAVI PANDEY
95.8%
8.
TANYA AGARWAL
95.8%
9.
ISHITA GUPTA
95.6%
10.
SAMRATH SINGH
95.6%
11.
TANYA TIWARI
95.6%
12.
ANSHUMAN SINGH SISODIA
95.4%
13.
APARNA KAUSHIK
95.2%
14.
JANVEE GANDHI
95.2%
15.
NITYA KAPILA
95.2%
16.
VANSHIKA KHANDELWAL
95.2%
17.
DISHA JAIN
95%
18.
MADHULIKA PRAKASH
95%
19.
GAURAV NIKAM
94.8%
20.
SHIVANI YADAV
94.8%
21.
RIDHIMA TEWARI
94.6%
22.
NANDINI SHUKLA
94.2%
23.
AKSHAY SACHAN
94%
24.
SHASHANK KATIYAR
94%
25.
ABHINAV PRATAP SINGH
93.8%
26.
ANANT GUPTA
93.8%
27.
HESHICA BATTINA CHOWDARY
93.8%
28.
YUKTA KOHLI
93.8%
29.
AVANTHIKA SWAMY
93.6%
30.
TUHINA SAXENA
93.6%
31.
ARYAN PIYUSH
93.4%
32.
ASHNEET KAUR ARORA
93.4%
33.
AYUSH GUPTA
93.4%
34.
KHUSHI AGARWAL
93.4%
35.
SAUMYA VERMA
93.4%
36.
TEJAS TRIPATHI
93.4%
37.
AMARTYA ROY
93.2%
38.
ANSHIKA SINGH RATHORE
93.2%
39.
ARYAN KHANNA
93.2%
40.
HARSHIT GUPTA
93%
41.
RISHABH RANJAN
93%
42.
SHREYA MISHRA
93%
43.
ANSH CHANDNA
92.8%
44.
ARANYAK DUTTA
92.8%
45.
VRINDA AGARWAL
92.8%
46.
YASHRAJ TEWARI
92.8%
47.
VISHWAST SHUKLA
92.6%
48.
AARUSHI SHARMA
92.4%
49.
NITIKA BHARTIA
92.2%
50.
RAGHAV AGRAWAL
92.2%
51.
JYOTSNA AGARWAL
92%
52.
BHAVISHYA AGARWAL
91.8%
53.
DEVAANSH TIWARI
91.8%
54.
AYUSH YADAV
91.6%
55.
ISHITA BHATIA
91.6%
56.
AKANKSHA YADAV
91.4%
57.
FIZA RIZVI
91.4%
58.
GOPIKA BANSAL
91.4%
59.
AVANTIKA SHUKLA
91.2%
60.
RUHAIL ALAM
91.2%
61.
SUYASH AGARWAL
91.2%
62.
APAAR SINGH
91%
63.
PALAK SRIVASTAVA
91%
64.
SURYANSHU KUMAR SINGH
91%
65.
ANSH GUPTA
90.6%
66.
VANSHIKA SETHI
90.4%
67.
ABHISHEK DWIVEDI
90.2%
68.
PRADYUM KUMAR ANURAG
90.2%
69.
SUSHMIT MISHRA
90.2%
70.
MEDHA VERDHAN
90%
71.
SHAURYA OMAR
90%

Class - X CBSE Result 2018-19

S.No.
STUDENT NAME
%
 
S.No.
STUDENT NAME
%
 
S.No.
STUDENT NAME
%
1.
ANUSHKA CHAUDHARY
97%
 
2.
DISHA NIGAM
96.8%
 
3.
MOHAMMAD NABEEL KHAN
96.6%
5.
ADITI AGARWAL
96.4%
 
4.
ASJAD RAZA
96.4%
 
7.
GAURI SINGH
96.2%
6.
RONIT SAJNANI
96.2%
 
12.
ABHINAV MISHRA
96%
 
11.
ANSHIKA SRIVASTAVA
96%
13.
DHRUV NANDA
96%
 
8.
ISHA MISHRA
96%
 
10.
KASHISH SHIVHARE
96%
9.
SIMRAN GANDHI
96%
 
15.
ADYA SHUKLA
95.8%
 
16.
CHAHAT DIXIT
95.8%
14.
HAMZA PARWEZ
95.8%
 
18.
SAUMYA GUPTA
95.8%
 
17.
STUTI LAMBA
95.8%
19.
TANMAY SABHARWAL
95.6%
 
20.
UNNAT OMER
95.6%
 
23.
ADARSH TANDON
95.4%
22.
HIMANSHU
95.4%
 
21.
ISHIKA KUMARI
95.4%
 
27.
KEERATRAJ SINGH
95.2%
24.
KRISHNA BHATIA
95.2%
 
25.
RAJBIR SINGH
95.2%
 
26.
SHREYA VERMA
95.2%
29.
BILAL AHMAD
95%
 
28.
NANDINI MEHROTRA
95%
 
30.
PALAK MITTAL
95%
33.
ABHIJEET RAJ
94.8%
 
31.
BUNGA YASHWANT
94.8%
 
32.
MEETHI PANDEY
94.8%
34.
PRADYOTA KIRTIKAR
94.8%
 
35.
AAYUSH SRIVASTAVA
94.6%
 
36.
NAVYANJALI BAJAJ
94.6%
39.
ASTHA SUNIL SHUKLA
94.4%
 
40.
AYUSHI BAJPAI
94.4%
 
37.
PRATHAM MITTAL
94.4%
38.
SHREYA GUPTA
94.4%
 
44.
ANJALI SINGH
94.2%
 
42.
GAURI SAXENA
94.2%
41.
GURJAS SINGH
94.2%
 
43.
SHAURYA PRAKASH
94.2%
 
45.
MADHAV GOYAL
94%
46.
SURAJ SRIVASTAVA
94%
 
47.
JASNOOR KAUR BHATIA
93.8%
 
48.
MUSKAN GAUR
93.8%
52.
AYUSH SHARMA
93.6%
 
51.
KAMAKSHA PANDEY
93.6%
 
49.
KRISHNA MOHAN TRIPATHI
93.6%
50.
PRASHANT YADAV
93.6%
 
53.
ARYAN TRIPATHI
93.4%
 
54.
PRERAK KHANDELWAL
93.4%
55.
TANISHTHA DIXIT
93.4%
 
57.
CHAHAT ARORA
93.2%
 
56.
VARTIKA YADAV
93.2%
60.
MANHAR KAUR
93%
 
61.
NALIN RANJAN YADAV
93%
 
58.
SALONI GUPTA
93%
59.
SAMRIDDHI SRIVASTAVA
93%
 
62.
YAGGYA CHOPRA
93%
 
63.
AARJAV GUPTA
92.8%
64.
HARSH PATEL
92.8%
 
65.
VISHAL SRIVASTAVA
92.8%
 
66.
TAVNEET KAUR THUKRAL
92.6%
68.
AMARI PANDEY
92.4%
 
67.
DISHA MUKHOPADHYAY
92.4%
 
70.
SANKALP SRIVASTAVA
92.4%
69.
SHASHWAT PANDEY
92.4%
 
71.
SURYANSHI DWIVEDI
92.4%
 
72.
ADITYA BAJAJ
92.2%
73.
SIDHANT KUMAR
92.2%
 
75.
AVI NIGAM
92%
 
74.
HEMANG PRATAP SINGH
92%
76.
GOVIND CHUGANI
91.8%
 
77.
HARSHIT PATHAK
91.6%
 
80.
KRITIKA RASTOGI
91.6%
79.
MUSKAN CHAWLA
91.6%
 
78.
SRISHTI LAKHMANI
91.6%
 
82.
DIVYAM KATIYAR
91.4%
81.
RITIK GUPTA
91.4%
 
83.
ROHAN SAXENA
91.4%
 
84.
PRIYANSHI BAJPAI
91.2%
86.
ARUN MISHRA
91%
 
87.
NILAY SHUKLA
91%
 
85.
REHAN AHMED
91%
88.
PRAKRITI VERMA
90.8%
 
91.
AVIRAJ ARORA
90.6%
 
92.
ISHAAN CHOPRA
90.6%
89.
PRATHAM BUDHWANI
90.6%
 
90.
TEJAS TIWARI
90.6%
 
93.
SAMAR SINGH CHANDEL
90.4%
94.
GURJYOT SINGH SALUJA
90%
S.No.
STUDENT NAME
%
 
S.No.
STUDENT NAME
%
1.
ANUSHKA CHAUDHARY
97%
 
2.
DISHA NIGAM
96.8%
3.
MOHAMMAD NABEEL KHAN
96.6%
 
5.
ADITI AGARWAL
96.4%
4.
ASJAD RAZA
96.4%
 
7.
GAURI SINGH
96.2%
6.
RONIT SAJNANI
96.2%
 
12.
ABHINAV MISHRA
96%
11.
ANSHIKA SRIVASTAVA
96%
 
13.
DHRUV NANDA
96%
8.
ISHA MISHRA
96%
 
10.
KASHISH SHIVHARE
96%
9.
SIMRAN GANDHI
96%
 
15.
ADYA SHUKLA
95.8%
16.
CHAHAT DIXIT
95.8%
 
14.
HAMZA PARWEZ
95.8%
18.
SAUMYA GUPTA
95.8%
 
17.
STUTI LAMBA
95.8%
19.
TANMAY SABHARWAL
95.6%
 
20.
UNNAT OMER
95.6%
23.
ADARSH TANDON
95.4%
 
22.
HIMANSHU
95.4%
21.
ISHIKA KUMARI
95.4%
 
27.
KEERATRAJ SINGH
95.2%
24.
KRISHNA BHATIA
95.2%
 
25.
RAJBIR SINGH
95.2%
26.
SHREYA VERMA
95.2%
 
29.
BILAL AHMAD
95%
28.
NANDINI MEHROTRA
95%
 
30.
PALAK MITTAL
95%
33.
ABHIJEET RAJ
94.8%
 
31.
BUNGA YASHWANT
94.8%
32.
MEETHI PANDEY
94.8%
 
34.
PRADYOTA KIRTIKAR
94.8%
35.
AAYUSH SRIVASTAVA
94.6%
 
36.
NAVYANJALI BAJAJ
94.6%
39.
ASTHA SUNIL SHUKLA
94.4%
 
40.
AYUSHI BAJPAI
94.4%
37.
PRATHAM MITTAL
94.4%
 
38.
SHREYA GUPTA
94.4%
44.
ANJALI SINGH
94.2%
 
42.
GAURI SAXENA
94.2%
41.
GURJAS SINGH
94.2%
 
43.
SHAURYA PRAKASH
94.2%
45.
MADHAV GOYAL
94%
 
46.
SURAJ SRIVASTAVA
94%
47.
JASNOOR KAUR BHATIA
93.8%
 
48.
MUSKAN GAUR
93.8%
52.
AYUSH SHARMA
93.6%
 
51.
KAMAKSHA PANDEY
93.6%
49.
KRISHNA MOHAN TRIPATHI
93.6%
 
50.
PRASHANT YADAV
93.6%
53.
ARYAN TRIPATHI
93.4%
 
54.
PRERAK KHANDELWAL
93.4%
55.
TANISHTHA DIXIT
93.4%
 
57.
CHAHAT ARORA
93.2%
56.
VARTIKA YADAV
93.2%
 
60.
MANHAR KAUR
93%
61.
NALIN RANJAN YADAV
93%
 
58.
SALONI GUPTA
93%
59.
SAMRIDDHI SRIVASTAVA
93%
 
62.
YAGGYA CHOPRA
93%
63.
AARJAV GUPTA
92.8%
 
64.
HARSH PATEL
92.8%
65.
VISHAL SRIVASTAVA
92.8%
 
66.
TAVNEET KAUR THUKRAL
92.6%
68.
AMARI PANDEY
92.4%
 
67.
DISHA MUKHOPADHYAY
92.4%
70.
SANKALP SRIVASTAVA
92.4%
 
69.
SHASHWAT PANDEY
92.4%
71.
SURYANSHI DWIVEDI
92.4%
 
72.
ADITYA BAJAJ
92.2%
73.
SIDHANT KUMAR
92.2%
 
75.
AVI NIGAM
92%
74.
HEMANG PRATAP SINGH
92%
 
76.
GOVIND CHUGANI
91.8%
77.
HARSHIT PATHAK
91.6%
 
80.
KRITIKA RASTOGI
91.6%
79.
MUSKAN CHAWLA
91.6%
 
78.
SRISHTI LAKHMANI
91.6%
82.
DIVYAM KATIYAR
91.4%
 
81.
RITIK GUPTA
91.4%
83.
ROHAN SAXENA
91.4%
 
84.
PRIYANSHI BAJPAI
91.2%
86.
ARUN MISHRA
91%
 
87.
NILAY SHUKLA
91%
85.
REHAN AHMED
91%
 
88.
PRAKRITI VERMA
90.8%
91.
AVIRAJ ARORA
90.6%
 
92.
ISHAAN CHOPRA
90.6%
89.
PRATHAM BUDHWANI
90.6%
 
90.
TEJAS TIWARI
90.6%
93.
SAMAR SINGH CHANDEL
90.4%
 
94.
GURJYOT SINGH SALUJA
90%
S.No.
STUDENT NAME
%
1.
ANUSHKA CHAUDHARY
97%
2.
DISHA NIGAM
96.8%
3.
MOHAMMAD NABEEL KHAN
96.6%
5.
ADITI AGARWAL
96.4%
4.
ASJAD RAZA
96.4%
7.
GAURI SINGH
96.2%
6.
RONIT SAJNANI
96.2%
12.
ABHINAV MISHRA
96%
11.
ANSHIKA SRIVASTAVA
96%
13.
DHRUV NANDA
96%
8.
ISHA MISHRA
96%
10.
KASHISH SHIVHARE
96%
9.
SIMRAN GANDHI
96%
15.
ADYA SHUKLA
95.8%
16.
CHAHAT DIXIT
95.8%
14.
HAMZA PARWEZ
95.8%
18.
SAUMYA GUPTA
95.8%
17.
STUTI LAMBA
95.8%
19.
TANMAY SABHARWAL
95.6%
20.
UNNAT OMER
95.6%
23.
ADARSH TANDON
95.4%
22.
HIMANSHU
95.4%
21.
ISHIKA KUMARI
95.4%
27.
KEERATRAJ SINGH
95.2%
24.
KRISHNA BHATIA
95.2%
25.
RAJBIR SINGH
95.2%
26.
SHREYA VERMA
95.2%
29.
BILAL AHMAD
95%
28.
NANDINI MEHROTRA
95%
30.
PALAK MITTAL
95%
33.
ABHIJEET RAJ
94.8%
31.
BUNGA YASHWANT
94.8%
32.
MEETHI PANDEY
94.8%
34.
PRADYOTA KIRTIKAR
94.8%
35.
AAYUSH SRIVASTAVA
94.6%
36.
NAVYANJALI BAJAJ
94.6%
39.
ASTHA SUNIL SHUKLA
94.4%
40.
AYUSHI BAJPAI
94.4%
37.
PRATHAM MITTAL
94.4%
38.
SHREYA GUPTA
94.4%
44.
ANJALI SINGH
94.2%
42.
GAURI SAXENA
94.2%
41.
GURJAS SINGH
94.2%
43.
SHAURYA PRAKASH
94.2%
45.
MADHAV GOYAL
94%
46.
SURAJ SRIVASTAVA
94%
47.
JASNOOR KAUR BHATIA
93.8%
48.
MUSKAN GAUR
93.8%
52.
AYUSH SHARMA
93.6%
51.
KAMAKSHA PANDEY
93.6%
49.
KRISHNA MOHAN TRIPATHI
93.6%
50.
PRASHANT YADAV
93.6%
53.
ARYAN TRIPATHI
93.4%
54.
PRERAK KHANDELWAL
93.4%
55.
TANISHTHA DIXIT
93.4%
57.
CHAHAT ARORA
93.2%
56.
VARTIKA YADAV
93.2%
60.
MANHAR KAUR
93%
61.
NALIN RANJAN YADAV
93%
58.
SALONI GUPTA
93%
59.
SAMRIDDHI SRIVASTAVA
93%
62.
YAGGYA CHOPRA
93%
63.
AARJAV GUPTA
92.8%
64.
HARSH PATEL
92.8%
65.
VISHAL SRIVASTAVA
92.8%
66.
TAVNEET KAUR THUKRAL
92.6%
68.
AMARI PANDEY
92.4%
67.
DISHA MUKHOPADHYAY
92.4%
70.
SANKALP SRIVASTAVA
92.4%
69.
SHASHWAT PANDEY
92.4%
71.
SURYANSHI DWIVEDI
92.4%
72.
ADITYA BAJAJ
92.2%
73.
SIDHANT KUMAR
92.2%
75.
AVI NIGAM
92%
74.
HEMANG PRATAP SINGH
92%
76.
GOVIND CHUGANI
91.8%
77.
HARSHIT PATHAK
91.6%
80.
KRITIKA RASTOGI
91.6%
79.
MUSKAN CHAWLA
91.6%
78.
SRISHTI LAKHMANI
91.6%
82.
DIVYAM KATIYAR
91.4%
81.
RITIK GUPTA
91.4%
83.
ROHAN SAXENA
91.4%
84.
PRIYANSHI BAJPAI
91.2%
86.
ARUN MISHRA
91%
87.
NILAY SHUKLA
91%
85.
REHAN AHMED
91%
88.
PRAKRITI VERMA
90.8%
91.
AVIRAJ ARORA
90.6%
92.
ISHAAN CHOPRA
90.6%
89.
PRATHAM BUDHWANI
90.6%
90.
TEJAS TIWARI
90.6%
93.
SAMAR SINGH CHANDEL
90.4%
94.
GURJYOT SINGH SALUJA
90%

Delhi Public School Barra

CBSE Results 2018-19

Delhi Public School Barra has always proved its academic excellence through its stupendous results. The CBSE Class XII & Class X Board Examinations are a testimony of the dedication of the students, staff and management with 100% results in the academic session 2018-2019.

0

Rank Holders
(All India - Top 10)

0 %

Students scored
90% & above marks

0 %

School Aggregate

Class - XII CBSE Result 2018-19

S.No. STUDENT NAME %
1. DIVYANSH SACHAN 99.4%
2. GARGI SINGH RATHOUR 99.2%
3. ADARSH SACHAN 98.8%
4. HARDIK SACHAN 98.8%
5. ADITYA GOJA 98.4%
6. AKSHAT KUMAR 98%
7. ANTRIKSH SHRIVAS 97%
8. SANSKRITI SINGH 97%
9. VANSHIKA 96.8%
10. VIKAS SINGH 96.8%
11. PRASIDDHI KUMARI 96.2%
12. VEDIKA SINGH 96.2%
13. AMRIT YADAV 96%
14. ARIN SAHU 96%
15. TUSHAR SACHAN 96%
16. VAISHNAVI GUPTA 95.8%
17. ISHAAN CHOPRA 95.8%
18. RONIT 95.8%
19. HARSH PRAJAPATI 95.6%
20. PRIYANSHU YADAV 95.6%
21. KRISH GOYAL 95.4%
22. ANIKET KUMAR 95.4%
23. TANMAY KUSHWAHA 95.4%
24. MD. FUZAIL HUSSAIN 94.8%
25. NANCY TIWARI 94.4%
26. GAGAN SINGH CHADHA 94.4%
27. HARSHIT SACHAN 94.2%
28. SAURABH SHIVHARE 94.2%
29. MANAS SINGH CHAUHAN 93.6%
30. HIMANSHU SHAH 93.2%
31. RISHIKA RAJPUT 92.8%
32. PRAKHAR TRIVEDI 90%